Peer review

’Peer-reviewing’ som en del av publiceringsprocessen

Alla böcker som kommer ut på Lund University Press har underkastats en rigorös peer-review-process, som omfattar följande stadier:

  • Förläggaren väljer, ibland efter samråd med en ämnesspecialist, att framlägga arbetet för redaktionsrådet
  • Redaktionsrådet bestämmer att manuset/motsv. ska skickas ut på peer review
  • Redaktionsrådet utser minst två peer reviewers med specialistkompetens inom det aktuella forskningsfältet
  • Peer reviewers skickar in positiva utlåtanden
  • Författaren/redaktören lämnar tillfredsställande svar på ev. frågor och kritiska synpunkter från peer reviewers
  • Redaktionsrådet beslutar att sluta avtal med författaren angående utgivning på Lund University Press.
Vissa böcker som kommer ut på Lund University Press har bevakats av förlaget – vanligen i samråd med vår partner Manchester University Press – redan från ’book proposal’-stadiet (se Publiceringsprocessen och För författare). ’Proposals’ och provkapitel kan komma att granskas av en eller två experter; men det är bara färdiga bokmanus som leder till utgivningsavtal, och det sker endast om de först granskats av minst två oberoende forskare med ledande ställning inom sina respektive områden.

Peer reviewers för LU Press

Forskare som åtar sig att fungera som peer reviewers för LU Press följer COPE:s etiska riktlinjer för peer reviewers (länk till http://publicationethics.org/files/Ethical_guidelines_for_peer_reviewers_0.pdf). Dessa riktlinjer skrevs ursprungligen för peer reviewers av tidskriftsartiklar; men de etiska principerna i sammanhanget – t.ex. tillräcklig sakkunskap för uppdraget, sekretess, öppenhet vad gäller ev. intressekonflikter och en konstruktiv inställning – gäller även expertgranskning av bokmanus.   

Eftersom alla böcker som publiceras på LU Press är skrivna av lundaforskare (se ’Historik’), måste peer reviewers komma från andra ställen än Lund. Manuskript eller böcker på något av de nordiska språken kräver naturligtvis motsvarande kompetens hos peer reviewers, vilket begränsar fältet; men det kommer att göras ansträngningar att få in peer-review-utlåtanden författade av opartiska och oberoende forskare. Beträffande manus på engelska, eller på något annat av de språk där LU Press har tillgång till specialistkompetens (tyska, franska, italienska och spanska), är sökfältet förstås mycket vidare. Vår partner Manchester UP kommer att kunna assistera oss vid valet av peer reviewers hos vilka svenskkunskaper inte är en förutsättning. Peer reviewers får en uppsättning riktlinjer för sitt arbete, och LU Press ser gärna att de håller kontakt med förlaget under granskningsprocessen. Författarna får inte veta vilka de är. När de har avslutat sitt arbete erhåller de ett arvode. Arvodet för ett peer-review-utlåtande för LU Press är 5000 kr. Det är mycket pengar i jämförelse med vad de vetenskapliga förlagen vanligen betalar sina granskare, men det är befogat med tanke på de speciella betingelser som gäller för peer reviewers för LU Press.

Särskilda utmaningar för peer reviewers åt LU Press

Två omständigheter gör att det är speciellt krävande att granska manus åt LU Press.
   
Den ena är den germansk-kontinentala tradition som påbjuder stor noggrannhet vad gäller hänsynstagande till tidigare forskning, inte bara på engelska utan även på franska och tyska. Forskarna i engelsktalande länder är vana vid ett akademiskt klimat där en utebliven referens till ett relevant tidigare arbete inte anses vara en allvarlig brist, så länge man inte har anledning att misstänka plagiat och så länge ingen med expertkunskap på fältet skulle finna utelämnandet direkt stötande. Okunnighet om relevanta arbeten på tyska eller franska skadar vanligen inte författarens anseende. I Sverige är det annorlunda: svenska humanisters och teologers forskning förväntas bygga på, och nämna, alla tidigare arbeten av betydelse, även om de inte utkommit på engelska. LU Press kommer att behöva sina peer reviewers hjälp med att se till att förlagets böcker lever upp till det kvalitetskravet.

Den andra utmaningen återfinns i det faktum att ett peer-review-utlåtande för LU Press får ett genomslag utöver det vanliga i sådana här sammanhang. En rekommendation att anta manuset kommer att utfärdas i medvetenhet om att publiceringen kommer att kosta förlaget stora pengar, och därmed utgöra en ekonomisk påfrestning på de fakulteter som driver det i ett fruset ekonomiskt klimat. Eftersom LU Press kan anta så få böcker, kan det mycket väl vara så att antagandet av en bok minskar chanserna för en annan. Peer reviewers’ ansvar vilar m.a.o. tungt på dem.   

Förlaget hoppas att chansen att bidra till den fria och globala spridningen av forskning som hör till det allra bästa inom humaniora och teologi i dagens Skandinavien kommer att inspirera våra peer reviewers, så att de villigt åtar sig den uppgift vi vill anförtro dem.
Sidansvarig: Marianne.Thormahlenenglund.luse | 2020-06-22