För författare

Dessa riktlinjer gäller både författare och redaktörer för samlingsvolymer.

Varför publicera sig på Lund University Press?


Nya Lund University Press (LU Press) kommer att
 • utgöra en garant för hög vetenskaplig kvalitet tack vare rigorös peer-review-granskning
 • uppnå hög internationell vetenskaplig synlighet och global spridning för lundaforskningen genom sitt samarbete med Manchester University Press
 • uppfylla forskningsfinansiärers och nationella liksom internationella aktörers krav på Open Access-publicering av vetenskapliga arbeten
 • ge ut förstklassiga böcker om s.k. ’smala’ ämnen
 • behandla manuskript/böcker på svenska, danska, norska, tyska, franska, spanska och italienska
 • tillhandahålla redaktionellt stöd och professionell rådgivning genom ett lokalt kontor, för att minimera den frustration som författare på de stora förlagen ofta upplever
 • befria författarna från nödvändigheten att jaga publiceringsbidrag (men se nedan under ’Finansiella aspekter’)
 • engagera författarna i design och produktion av deras böcker
 • verka för att böcker publicerade på Lund University Press alltid kommer att finnas, digitalt och i tryck, oavsett vilka förvandlingar den akademiska bokmarknaden genomgår i framtiden.

När bör jag kontakta Lund University Press?

Lund University Press skriver bara kontrakt på basis av fullständiga manus, men vi kommenterar gärna beskrivningar av potentiella utgivningsprojekt. Vår partner Manchester University Press tillhandahåller råd och stöd på basis av insända ’book proposals’ på engelska, något som kan ge värdefull vägledning under skrivarbetet.

Se under Publiceringsprocessen för vidare information.

Vad ska jag skicka in?

Vi behöver ett fullständigt manus, både i pappersform och digitalt (att skickas som epost, i ett enda dokument). Manuset tillställs den förlagsansvariga, professor Marianne Thormählen. Papperskopian lämnas eller skickas till henne under adressen Lund University Press, Kansli HT, LUX, hämtställe 30 (postadress Box 192, 221 00 LUND). Mailat material sänds till Marianne.Thormahlenenglund.luse. Utöver manuset behöver vi ett kort CV, en förteckning över dina publikationer och en presentation av ditt bokprojekt (både i pappersform och som dokument med epost), samtliga på engelska.
 
Presentationen måste innehålla följande:
 • en arbetstitel
 • en kort sammanfattning (inte mer än 300 ord) av din bok
 • upplysningar om manusets längd (i antal ord) plus en innehållsförteckning
 • upplysningar om vilka kategorier läsare boken är avsedd för och vilken bokmarknad den vänder sig till
 • en jämförelse med existerande, och konkurrerande, böcker i ämnet
 • en redogörelse för varför din bok är viktig (max 150 ord).

Redaktionsrådet kommer att behöva all denna information. Det är rådet som beslutar om huruvida din bok ska skickas ut på peer review eller avvisas utan att ha genomgått denna form av granskning. Eftersom LU Press ofta kommer att rådfråga Manchester University Press innan man fattar beslut, och eftersom vi också kan komma att konsultera forskare som inte förstår svenska, måste ditt CV, publikationsförteckningen och bokpresentationen vara på engelska. (Det kan hända att Lunds universitets översättningsservice kan ordna översättning utan kostnad för dig.)

Ett CV och en publikationsförteckning måste också följa med ett ’book proposal’, och detta ’proposal’ måste innehålla alla de komponenter som anges ovan.

Ditt CV måste innehålla information om huruvida din nuvarande anställning vid Lunds universitet är en tillsvidareanställning. Är din anställning tidsbegränsad, måste det framgå när den kommer att upphöra. LU Press har inte tillåtelse att betala för spridningen av forskning utförd av forskare som inte är anställda vid Lunds universitet under den tid då huvuddelen av forskningen utförs.

Om du är redaktör snarare än författare, måste du kunna visa att boken är värdefull som en integrerad volym av konsekvent hög kvalitet och att den är mer än summan av sina beståndsdelar.

Några tips om hur man skriver en slagkraftig bokpresentation

Var tydlig när det gäller att förklara varför det är viktigt att just din bok sprids till läsare i hela världen. Det faller sig inte lätt för de flesta av oss att orda om vår egen förträfflighet, men här gäller det inte dig personligen utan din bok, och du är skyldig ditt eget hårda arbete att göra allt du kan för att övertyga om att boken bör ges ut. Vem kommer att läsa den här boken, och varför?

När redaktionsrådet fattar beslut, är den grundläggande frågan huruvida boken är ett nytt, självständigt vetenskapligt arbete som i väsentlig utsträckning ökar den kunskap vi har i dag. Slösa inte tid och utrymme på att förklara dina teoretiska och metodiska utgångspunkter; peer-review-granskarna kommer att tala om allt som förlaget behöver veta beträffande sådana saker. Det som betyder något är vad du har att berätta och hur väl det berättas.

Finansiella aspekter

Författare på LU Press ska vanligen inte behöva skaffa fram publiceringsbidrag; förlaget utgår från att det självt ska bekosta översättning, språkgranskning och produktion. Dock kan böcker som är längre än 100 000 ord (c:a 230 sidor tryckt text) som regel bara tas under övervägande om de extra utgifter som längden förorsakar täcks på annat sätt, och det innebär för det mesta att författaren måste se till att få publiceringsbidrag.

Att översätta och publicera en bok på 100 000 ord som ursprungligen skrivits på svenska kostar c:a 250 000 kronor inklusive peer review. Ju längre texten är, desto dyrare blir boken att framställa. Svenska HT-forskare är för det mesta fostrade i en tradition som ser upp till Den Stora Boken, och den inställningen är seglivad. Men den extra kostnad som en omfångsrik volym drar med sig kan omintetgöra publiceringen. Under alla omständigheter bör författarna göra vad de kan för att beskära och koncentrera sina manus

LU Press författare får inga royalties för de första 1000 sålda exemplaren. Eftersom få vetenskapliga böcker säljer i större upplagor än så, uppkommer frågan om royalties vanligen aldrig. Skulle den ändå bli aktuell, utbetalas royalty av LU Press, som delar den ersättning Manchester UP betalar till LU Press med författaren. Det kommer under alla omständigheter att röra sig om blygsamma belopp. Att publicera en bok på ett världsledande förlag brukar inte innebära några nämnvärda inkomster för en författare, som får mellan 5 och 10 % av förlagets intäkter beroende på hur många exemplar som säljs. Att avstå från royalties för de första 1000 exemplaren gör m.a.o. ingen större skillnad för författaren medan förlagets administrativa kostnader minskar betydligt.

Forskningsbibliotek brukar köpa ett tryckt exemplar av en bok även om den är publicerad Open Access. Om boken betingar ett hyggligt pris, kan forskare som upptäcker att de behöver den mycket väl bestämma sig för att köpa den tryckta boken hellre än att hålla på och leta i den på datorskärmen eller hantera skrymmande lösbladsutskrifter.
 
Av den anledningen eftersträvar LU Press ett prisläge som gör att enskilda akademiker har råd att skaffa sig boken. Det innebär mestadels häftade böcker, men det kan göras undantag i fall där mycket talar för att boken bör tryckas som hardback. Författaren får 10 friexemplar från Manchester University Press och har möjlighet att köpa fler exemplar till rabatterat pris.

LU Press vill uppmana sina blivande författare att ta med publiceringsfinansiering när de söker externa forskningsanslag. Som en ungefärlig vägledning kan man utgå från att en bok på 100 000 ord kostar c:a 140 000 kr att översätta. Om manuset ursprungligen skrevs på engelska, kan man beräkna 40 000 för språklig bearbetning. Samtidig Open Accesspublicering och utgivning i tryckt form kostar c:a 90 000 kr för en bok av angivet omfång.

Välkommen att kontakta Lund University Press!
Sidansvarig: Marianne.Thormahlenenglund.luse | 2020-11-17