Att donera till LU Press

Är du en vid kassa stadd bokälskare som vill slå ett slag för den högklassiga, professionellt designade och globalt marknadsförda vetenskapliga boken? En bok som samtidigt kan läsas gratis av vem som helst som har tillgång till en internetuppkoppling, inklusive medellösa studenter i länder där bokinköp framstår som en oöverkomlig lyx? Då är Lund University Press något för dig att satsa på. Lund University Press startade sin verksamhet 2015 med stöd av ett anslag beviljat av förre rektorn Per Eriksson, men fr.o.m. slutet av 2019 finansieras förlaget enbart av de humanistiska och teologiska fakulteterna inom ramen för dessas årsbudget. För några av våra bokprojekt kan vi hoppas på utgivningsstöd via olika stiftelser och fonder, men i allt väsentligt måste förlagets kostnader fr.o.m. 2020 helt täckas av HT-fakulteterna. Det innebär att förlaget i praktiken konkurrerar med andra angelägna forskningssatsningar, bl.a. perioder av sammanhållen forskningstid för forskande lärare, meriteringsanställningar för nydisputerade och doktorandanställningar. Förlagets årliga budget på c:a 1,5 miljoner kronor skulle t.ex. ha räckt till två postdoktorala anställningar på ett år vardera eller tre sabbatsterminer för seniorforskare. Donationer till förlaget skulle följaktligen förbättra situationen för HT-fakulteterna och deras forskare samtidigt som de skulle kunna möjliggöra en mer omfattande utgivning och stötta förlagets strävan att hävda den vetenskapliga bokens legitimitet som bärare av mångfacetterad och djuplodande kunskap. Redan i dag tar HT-fakulteterna tacksamt emot olika bidrag från donatorer vars betydelse för verksamheten inte kan överskattas. Utöver de synnerligen välkomna finansiella förstärkningarna ger donatorernas generositet våra forskare en känsla av att deras ansträngningar efterfrågas och uppskattas även utanför akademin. Det stärker deras självtillit och utgör en ovärderlig stimulans i arbetet på att utveckla vad som skulle kunna kallas ’the life-sciences of the mind’ till nytta och glädje för hela samhället.     Donationer till Lund University Press kan vara på mycket olika belopp, alla varmt välkomna. För 25 000 kr blir det exempelvis möjligt att vid utgivningen av en bok ta med ett värdefullt bildmaterial, som annars skulle bli för kostsamt att inkludera. 40 000 kr finansierar en språklig bearbetning som höjer en kompetent skriven, men inte perfekt, engelskspråkig text till en smidig och slagkraftig framställning. 150 000 kr räcker för en proffsöversättning från svenska (eller danska, norska, tyska, franska, spanska eller italienska, de språk som förlaget kan hantera) till engelska av en bok på c:a 250 sidor. Smärre bidrag kan tillsammans stödja verksamheten på sätt som gör stor skillnad. I andra ändan av det tänkbara donationsspannet skulle en donation på 15 miljoner kronor antingen bära förlagets totala kostnader i 10-12 år eller, i stiftelseform, ge en avkastning som finansierar utgivningskostnaderna för två till tre böcker årligen under obegränsad framtid.     Självfallet kommer donatorernas namn att nämnas i de publikationer de hjälpt till att finansiera. När förlaget har fler bokprojekt på gång, kan donatorer själva välja vilket eller vilka de helst vill förknippas med.    Om professionell bokutgivning av högsta vetenskapliga kvalitet är något som du skulle vilja stödja, ta kontakt med oss. Jag, undertecknad Marianne Thormählen (marianne.thormahlenenglund.luse) skulle bli synnerligen glad att höra av dig. Du kan också vända dig till Helena Perhag (fundraiser på Donatorrelationer (helena.perhagfsi.luse) Välkommen till ett första samtal om hur du kan bidra till att högklassig lundaforskning om människans villkor sprids över hela världen!
Sidansvarig: Marianne.Thormahlenenglund.luse | 2020-06-22