Redaktionsråd

Den löpande administrationen av LU Press sköts av förlagets föreståndare, professorn em. i engelska Marianne Thormählen, som också är redaktionsrådets ordförande. Rådet sammanträder två gånger per termin. Utöver att bevaka förlagets utveckling och diskutera policyfrågor har redaktionsrådet beslutande funktioner: det är rådet som bestämmer vilka böcker som ska skickas ut på peer review, vilka personer som ska bli ombedda att fungera som peer reviewers och – rådets viktigaste uppdrag – vilka bokmanuskript som ska antas för publicering på Lund University Press.
För närvarande är följande forskare vid humanistiska och teologiska fakulteterna i Lund medlemmar av Lund University Press’ redaktionsråd:

Professor Torbjörn Ahlström, historisk osteologi
Professor Samuel Byrskog, Nya Testamentets exegetik
Docent Marie Cronqvist, mediehistoria
Professor Erik Hedling, filmvetenskap
Professor Dan Egonsson, filosofi
Docent Sara Kärrholm, förlags- och bokmarknadskunskap
Professor Barbara Törnquist-Plewa, Öst- och Centraleuropastudier