Välkommen till nya Lund University Press – ett akademiskt förlag för tjugohundratalet!

Den vetenskapliga förlagsverksamheten är uppe i en snabb och radikal förändringsprocess. Pressade av krav på Open Access och sjunkande biblioteksanslag till bokinköp, bl.a. p.g.a. höga kostnader för elektroniska tidskriftspaket, har de ledande internationella förlagen tvingats välja bort bokprojekt som inte kan förväntas nå en bred publik. För 15-20 år sedan kunde en ny vetenskaplig monografi ges ut i en förstaupplaga på tusen exemplar. I dag ligger förstaupplagan kring 300. Även akademiska förlag måste ta kommersiella hänsyn med tanke på sin långsiktiga överlevnad.
   
Forskarnas situation är inte mindre pressad. Humanister och teologer får höra att de bör lämna boken som publiceringsform för att i stället skriva vetenskapliga artiklar på engelska för internationell publicering. Bibliometriska modeller, där forskningens värde vägs och mäts på sifferskalor, missgynnar boken, särskilt den som skrivs på ett annat språk än engelska. Böcker som ges ut på ett förlag vars produktion av vetenskapliga böcker subventioneras av författaren själv via olika fonder, vars antal och resurser krympt från år till år, drabbas av lågt anseende, även om de håller mycket hög vetenskaplig kvalitet.
   
Och likväl lever boken. Det finns ämnen som kräver det större formatet, där perspektiv läggs till perspektiv för att åstadkomma en samlad genomlysning av en stor och komplex frågeställning. Det är monografins uppgift. Samlingsvolymen bildar ett knippe infallsvinklar på ett omfattande stoff och ger på så sätt nya öppningar för forskningen. Båda publiceringsformerna är omistliga, särskilt inom de s.k. torra vetenskaperna.
   
Lund University Press drivs på grundval av denna övertygelse. Syftet är att föra ut högklassig lundensisk forskning till en global publik. Inledningsvis omfattas enbart de humanistiska och teologiska (HT) fakulteterna, men HT-fakulteterna ser gärna att andra fakulteter ansluter sig. Uppstartsfasen finansierades av ett anslag från avgående rektorn Per Eriksson, men redan 2020 bär HT alla kostnader, förhoppningsvis med stöd av boksynta donatorer. Initiativet vilar på de insikter om lundaforskningens höga kvalitet som förmedlades av den oberoende forskningsutvärderingen HTRQ14.
   
Lund University Press publicerar enbart böcker på engelska. Författare som vill ge ut sina arbeten på förlaget ansöker om utgivning. Beviljas ansökan, verkställer förlaget översättning resp. språkgranskning. Det färdiga manuset skickas sedan till vårt partnerförlag, Manchester University Press, som producerar den tryckta volymen och gör boken tillgänglig Open Access via OAPEN-plattformen. Manchester University Press marknadsför och säljer boken över hela världen på samma villkor som sina egna böcker.
   
Det säger sig självt att detta är en kostsam verksamhet. Redan en proffsöversättning av en vetenskaplig bok betingar ett sexsiffrigt belopp. Redigeringsarbete, produktion och marknadsföring drar också stora summor. Följaktligen blir antalet utgivna böcker litet, inledningsvis två-tre per år, och mycket höga krav ställs på alla aktörer i processen: författaren, Lund University Press’ redaktionsråd, de granskare (’peer reviewers’) som anlitas, den ekonomiskt ansvariga HT-ledningen och den brittiska partnern.

Några av Lund University Press’ böcker är nyskrivna direkt på engelska för en internationell publik. Andra är översättningar till engelska av arbeten som först skrivits på svenska (eller något annat på HT förekommande språk). Någon kan vara ett ursprungligen svenskspråkigt arbete som gavs ut för åtskilliga år sedan och fått klassikerstatus i Skandinavien. Alla har ett gemensamt: de är bärare av förnämlig lundaforskning, som i och med publiceringen på Lund University Press kanaliserats rakt in i det globala vetenskapliga samtalet. Engelskan är mediet och Manchester University Press’ kunnande, anseende och globala spridning verktygen. En och annan bok kanske inte är av så stort intresse för akademiker i den engelskspråkiga världen, men för en forskare i Seoul eller Ankara kan den vara en vägvisare till ett genombrott. Vissa arbeten bär för första gången kunskap om nordiska förhållanden till en forskarvärld där rösten från Skandinavien hittills saknats.
   
Lund University Press’ böcker är få. Men de kommer att göra skillnad.